آموزشگاه آموزشگاه کابوک

آموزشگاه کابوک

آدرس : کرمانشاه.ابتدای سی متری دوم .بعد از دادگاه تجدیدنظر
وب سایت : @kabookinstitute
تلفن: 08338212545

درباره آموزشگاه کابوک

در این آموزشگاه سعی می‌شود محصلین به گونه‌ای در ابعاد مختلف تربیت شوند که با توانمندی روحی و جسمی و برخورداری از بهداشت روانی لازم، زندگی دنیوی و اخروی نیکوئی داشته و انسان مفیدی برای خود، خانواده و جامعه باشند.
هدف اصلی ترویج مهارت در جامعه و دستیابی به شغلی پایدار است.
در قسمت زیر به پاره‌ای از این فعالیت‌ها اشاره می‌شود، امید که با استعانت از خداوند و همراهی خانواده و ظرفیت کارآموزان و زبان آموزان و بضاعت بشری مربیان، چشم انداز زیر محقق شود. به یقین اهداف واقعی تربیت انسانها بسی فراتر از تقریرات بشری است.
دانش پژوهان این آموزشگاه با آگاهی از این حقیقت که “هدایت واقعی از اوست” خود را در معرض این نسیم قرار می دهند، تا به قدر تلاش، ظرفیت، علاقه‌مندی، آراسته به زیور انسانیت گردند.